Normativa Interna


Objectius:

El present reglament de règim intern té com a objectiu regular l’organització i el bon funcionament intern
del Club Patí Caldes.

A qui va dirigit:

- Als esportistes inscrits al Club Patí Caldes desde la formalització de l’inscripció, fins a la seva baixa.
- A tot el personal tècnic del Club.
- A totes aquelles persones o entitats que puguin formar part del Club temporalment.

On és aplicable:
- A les instal·lacions esportives utilitzades pel Club habitualment.
- A qualsevol instal·lació esportiva, local o espai on es desplacin els components del Club per a portar a terme
activitats esportives i d’altres tipus, en tant que representin el Club.

Vigència d’aquest reglament:
- Durant el temps que dura l’entrenament i/o la competició segons el calendari de cada categoria.
- Durant tot l’any en aquelles activitats complementàries que estiguin sota la responsabilitat i/o
supervisió dels tècnics del Club o integrants del mateix.

La Junta:
- La Junta del Club Patí Caldes sempre vetllarà per a què la representació en les competicions i activitats acordades es
desenvolupin tal i com s’han programat anteriorment. Essent aquest el responsable del contacte amb la Federació, altres equips, companyia assegurances, mutua accidents, Ajuntament, etc.
- La Junta gestionarà tot allò relacionat amb els entrenadors/es i ajudants, nomenaments, control, destitució, negociacions, etc.
- La Junta garantirà, sempre que sigui possible, els drets reconeguts als esportistes, tècnics/ques i familiars.
- La Junta constituirà un Comitè de Disciplina, si s’escau, al que correspondrà la resolució de
problemes identificats com a faltes greus o molt greus. Aquest estarà compost per el President, o
persona en que es delegui les responsabilitats, el tècnic/a a que correspongui i un altre membre de la junta
directiva.
- La Junta fraccionarà el pagament en quotes als esportistes durant tota la temporada. Aquest
cobrament es farà a través d'una entitat bancària.
- En el cas de donar-se de baixa del Club, la Junta no deixarà de cobrar cap quota si abans no s’ha formalitzat aquesta baixa a través de l’enviament d’un e-mail o una carta escrita a el Club.
- La Junta cobrarà l’import total de les equipacions si no es tornen després de demanar la baixa. Les peces que s’haurien de tornar en aquest cas són les proporcionades pel club en cada moment (samarretes, patins, genolleres, guants, cascs, sticks, ...).
- Les quotes que siguin retornades per part dels socis s’hauran de pagar per transferència bancària amb un recàrrec (per despeses de retorn).
- Les funcions de tots els membres de la Junta es definiran durant la primera reunió de junta ordinària de la temporada. Aquestes funcions es posaran per escrit i podran ser consultades per tothom qui ho demani.

Delegat/a:
- El delegat/a ha de vetllar perquè els jugadors del seu equip disposin del material necessari. Si no fos així, hauria de posar-se en contacte amb el coordinador/a de delegats (menbre de la junta).
- El delegat/a ha de ser el responsable de dur a tots els partits de competició federada (tant a casa com a fora) les fitxes dels jugadors del equip que representa, la farmaciola i un kit (roda, femella i clau).
- El delegat/a és l’interlocutor entre els menbres de l’equip i el coordinador/a de delegats (menbre de la junta).
- El delegat/a s’ha de responsabilitzar de fer complir les normes del Club i d’informar sobre infraccions
comeses per part del seu equip.
- El delegat/a s’ha de responsabilitzar dels seus esportistes lesionats, seguint les indicacions del protocol d’accidents i la Guia d’actuació en cas d’accident del Club. (Tenim la Guia d'actuació en cas d'accident segons la mutua i els partes d'accidents penjats al drive del Club)

Tècnic/a:
- La designació dels tècnic/a va a càrrec de la Junta.
- Els tècnics han de seguir sempre l’ideari del Club. Al principi de temporada es definiran els objectius de la mateixa per cada equip, entre tècnics i junta.
Drets del tècnic/a:
- A exercir les seves funcions seguint l’ideari del Club a l’equip que se li ha assignat.
- A ser informat de totes els assumptes que tenen a veure amb el Club, el seu equip o ell, directament.
- A ser tractat/da correctament per part de tots els membres integrants del Club.
- A utilitzar tot el material i instal·lacions al seu abast.
- A decidir com actuar quan un dels seus esportistes porta a terme una infracció de la normativa.
- A presentar peticions, suggeriments i queixes a la Junta per a un millor funcionament del seu equip.
Deures del tècnic/a:
- Elaborar la planificació anual de les activitats col·lectiva i individual i fer complir aquesta programació durant tota la temporada.
- Consensuar amb els altres tècnics del Club els sistemes de joc comuns que facilitin un estil propi per l’entitat i faciliti el trànsit de les jugadores entre categories.
- Participar, excepte causa justificada, de totes les activitats que dugui a terme el Club.
- A tractant correctament a tots els membres integrants del Club i tenir una actitud digna i respectuosa
amb l’ideari del Club.
- Desenvolupar amb competència, exactitud i puntualitat totes les feines assignades.
- Atendre les consultes dels/de les esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència entre el grup.
- Atendre les consultes dels pares dels/de les esportistes.
- Posar las màximes facilitats per poder participar en els cursos plantejats pel Club.
- S’ha de responsabilitzar de fer complir les normes del Club i d’informar sobre infraccions comeses per part del seu equip.
- Ser puntual.
- Promoure hàbits saludables en la pràctica esportiva i ser-ne exemple.
- Responsabilitzar-se dels entrenaments als que no es podrà assistir.
- Avisar al delegat/a i a la Junta, amb antel.lació, de qualsevol canvi en horaris i dies d’entrenament.
Sancions:
L’ incompliment d’algun d’aquest deures pot ser causa de penalització. Aquesta es discutirà entre la Junta i el delegat/a de l’equip.
- Treballs pel bé comú de l’entitat.
- Apartar temporalment el tècnic de l’activitat i rescindir privilegis.
- Expulsió definitiva del tècnic/a.

Esportista:
Drets de l’esportista:
- Té dret a rebre una formació que asseguri l’òptim aprenentatge i desenvolupament de la seva personalitat.
- Per poder fer efectiu aquest dret s’ha de d’ensenyar a l’esportista amb els principis de la convivència i amb l’adquisició de normes de respecte per formar-lo com a persona.
- A rebre una formació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament físic de l’esportista.
- Millora de la qualitat esportiva a través de l’aprenentatge de la tècnica i la tàctica.
- Disposar d’unes instal·lacions esportives adequades.
- Disposar del material comú necessari per a la pràctica de l’esport.
- La participació en competicions federades.
- Cada equip té dret a un Capità/na que farà la funció d’enllaç entre els/les esportistes i l’entrenador/a o el Club.
- Tots els/les esportistes tenen dret a que es respecti la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal.
- Ser informat de la convocatòria pels partits i entrenaments del seu equip, de la sol·licitud de participar en partits de categories superiors i en de qualsevol activitat en que participi el Club.
Deures de l’esportista:
- Assistir als entrenaments.
- Aplicar i demostrar, voluntat i esforç en l’exercici i els aprenentatges
- Assistir a tots els partits als que sigui convocat amb l’equipació que prèviament se li haurà facilitat des del Club.
- Procurarà dutxar-se després de la pràctica de l’esport. Tant després de l’entrenament com després dels partits que es participa com a local o com a visitant.
- Justificar les absències avisant amb anel·lació de més de 2 hores a l’entrenador als entrenaments i un mínim de tres dies abans dels partits. Excepte per causes majors.
- Arribar puntualment tant als entrenaments com als partits.
- Cuidar els material que facilitat el Club. Cada dia després de la seva utilització s’ha de guardar tot el material utilitzat.
- Tornar l’equipació facilitada pel Club després de la finalització de la temporada.
- Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits i qualsevol activitat en que es participi com a Club. Cal respectar a l’entrenador/a, als/les altres companys/es d’equip, contrincants, arbitres i públic en general.
- Cal respectar l’ideari del Club i les decisions de l’entrenador/a quan se salten les normes de comportament.
- Participar i col·laborar en totes aquelles activitats que el Club organitzi.
- Amb la signatura de la fitxa del Club, es comprometen a haver llegit, entès i acceptat els següents punts:

• Normativa Club
Com a jugador/a, pare, mare, tutor legal, etc. del Club Patí Caldes declaro haver llegit, entès i acceptat lliurament el Reglament de Regim Intern vigent en aquesta temporada i totes les normes que en ell s’hi contemplen.

• Protecció dades
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat del Club Patí Caldes amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim. L’ús d’aquestes és exclusiu per a la gestió dels afers del Club i en el seu cas la Federació i la Mutua d’Accidents i no es cediran a tercers.
Podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Av. De Caldes s/n, Pavelló Municipal 17455 Caldes de Malavella

• Mandat SEPA
Mitjançant la signatura, en la part davantera d'aquest fitxa, autoritzo expressament a l’entitat Club Patí Caldes, amb NIF G17820986, a enviar ordres a la seva entitat financera per carregar-hi els rebuts corresponents a les quotes que s’esdevinguin de la nostra relació.

• Permís d’utilització de la imatge
El nostre club amb l’únic i exclusiu objectiu de informar, promoure i donar difusió a les activitats del Club Patí Caldes, publica en diversos mitjans físics o de internet, imatges i textos en les quals poden aparèixer, individualment o en grup, jugadors o persones de l’entitat, realitzant activitats pròpies del Club.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la “Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, es demana, amb la signatura de la present fitxa, consentiment a jugadors/es, pares, mares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin ells mateixos o en el seu cas els fills i/o filles, encara que siguin clarament identificables.

Sancions:
L’ incompliment d’algun d’aquest deures pot ser causa de penalització, seguin el punt de la norma específic.

Pares, Mares i Tutors dels esportistes menors d’edat:

- L’ inscripció d’un esportista al Club suposa el coneixement per part dels pares del tipus d’activitat que el Club ofereix.
- Els pares es comprometen a informar per escrit al Club de qualsevol problema de salut, al·lèrgia, intolerància, etc que afecti a un esportista i pugui influir en la practica de l’ esport.
- Els pares han de comprometre a conèixer i respectar l’ideari del Club i les seves normes.
- Els pares han de procurar que el seu fill/a respecti la normativa del Club.
- Tenen dret a ser informats del comportament i aprenentatge del seu fill/a.
- Els pares han de comportar-se amb correcció i respecte als partits i qualsevol activitat en que es participi com a Club. Cal respectar a l’entrenador, jugadors, arbitres i públic en general.
- Els pares de cada equip s’han de comprometre a organitzar-se per disposar de vehicles pels desplaçaments.
- Amb la signatura de la fitxa del Club, els pares, mares o tutors legals es comprometen a haver llegit, entès i acceptat els següents punts:

Normativa Club
Com a jugador/a, pare, mare, tutor legal, etc. del Club Patí Caldes declaro haver llegit, entès i acceptat lliurament el Reglament de Regim Intern vigent en aquesta temporada i totes les normes que en ell s’hi contemplen.

• Protecció dades
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat del Club Patí Caldes amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim. L’ús d’aquestes és exclusiu per a la gestió dels afers del Club i en el seu cas la Federació i la Mutua d’Accidents i no es cediran a tercers.
Podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Av. De Caldes s/n, Pavelló Municipal 17455 Caldes de Malavella

• Mandat SEPA
Mitjançant la signatura, en la part davantera d'aquest fitxa, autoritzo expressament a l’entitat Club Patí Caldes, amb NIF G17820986 , a enviar ordres a la seva entitat financera per carregar-hi els rebuts corresponents a les quotes que s’esdevinguin de la nostra relació.

• Permís d’utilització de la imatge
El nostre club amb l’únic i exclusiu objectiu de informar, promoure i donar difusió a les activitats del Club Patí Caldes, publica en diversos mitjans físics o de internet, imatges i textos en les quals poden aparèixer, individualment o en grup, jugadors o persones de l’entitat, realitzant activitats pròpies del Club.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la “Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, es demana, amb la signatura de la present fitxa, consentiment a jugadors/es, pares, mares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin ells mateixos o en el seu cas els fills i/o filles, encara que siguin clarament identificables.

• Responsabilitat transport - menors
Com a pare/mare/tutor legal autoritzo al jugador/a esmentat/ada, per desplaçar-se a jugar els partits i activitats que es celebrin fora de les nostres instal·lacions durant tot el temps d’estada en aquest club.
Per això, amb la signatura de la present fitxa, allibero de qualsevol responsabilitat al Club Patí Caldes, al mateix temps als pares i mares o conductors dels vehicles particulars que s’utilitzin per fer els desplaçaments, en cas de qualsevol accident que pugui ocórrer.

• Responsabilitat desplaçaments – menors
En els desplaçaments que es realitzin a causa dels partits o altres activitats relacionades amb el Club Patí Caldes, els jugadors/ers estan sota la total responsabilitat dels pares/mares/tutors legals, especialment pel que fa al temps que no sigui estrictament de desplaçament o competició.

En cas de no ser-hi present, com a pare/mare/tutor legal signant de la present fitxa, allibero de qualsevol responsabilitat al Club Patí Caldes, els seus representats i entrenadors, pel que fa a qualsevol situació referent al jugador/ara.

Els membres de la junta directiva, els delegats/des i tècnics/ques aplicaran aquest règim disciplinari fent complir les
normes que es definiran seguidament, mitjançant el contacte i la col·laboració mútua entre tot ells.
Si l’actuació disciplinaria no es contemplés a la normativa següent o pertany al grup d’infraccions lleus, el tècnic/a encarregat/da de cada equip podrà considerà actuar personalment per mantenir l’ordre dins el seu grup, sempre comunicant-ho posteriorment a la junta directiva o a un membre d’aquesta.

Infraccions:

Infraccions lleus:
- Falta injustificada de puntualitat.
- Falta injustificada, no reiterada d’assistència a entrenaments i o partits. Aquestes seran comunicades puntualment als familiars del/de la jugador/a i a la junta.
- La no comunicació a l’entrenador/a de qualsevol anomalia o falta d’assistència entrenament o partit.
- L’activitat passiva en relació a la participació en les activitat proposades per l’entrenador/a.
- La falta de respecte o qualsevol comportament incorrecte de format lleu, cap a un company/a, esportista de l’equip contrari, àrbitre, entrenadors/es, públic o qualsevol persona relacionada amb l’activitat.
- El deteriorament no greu causat intencionadament de les instal·lacions esportives, del material del Club o dels objectes pertanyents a algun membre del Club o altres Clubs.
- Els actes d’indisciplina, ofensa, to inadequat.
- Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament de les activitats del Club.

Infraccions greus:
- Faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i o partits.
- Reiterada i continuada falta de respecte cap a l’entrenador/a, els companys/es, els arbitres o els rivals.
- Actes d’indisciplina o ofensa greu cap a qualsevol membre del Club.
- Us indegut o danys greus a objectes i dependencies del Club o d’algun membre del Club.
- Actes injustificats que alterin greument el bon funcionament d’alguna activitat del Club.
- Cometre reiteradament faltes lleus dins una mateixa temporada esportiva.
- Fumar o beure alcohol dins el recinte esportiu durant els horaris d’entrenament o partits.

Infraccions molt greus:
- Agressió física als qualsevol membre del Club o altres Clubs, així com els àrbitres, entrenadors/es, espectadors, etc.
- Reiterada i continuada falta d’injúria o ofensa molt greu a qualsevol membre del Club o altres Clubs,
així com els àrbitres, entrenadors/es, espectadors, etc.
- Agressió física greu a qualsevol persona en el context de les activitats del Club.
- Cometre tres faltes greus durant el transcurs d’una mateixa temporada.
- Furts d’objectes pertanyents a qualsevol persona en el context de les activitats del Club.

Sancions:
Considerant que ens movem en un àmbit formatiu i majoritàriament en etapes de joventut i construcció com a persona, els processos sancionadors sempre buscaran entrar a la pràctica de la mediació reparació, com element prioritari. En aquest sentit, sempre es buscarà treballar la responsabilitat dels fets i les seves conseqüències, i la possibilitat de reparar la persona, cosa o entitat perjudicada.

Per infraccions lleus: Es podran aplicar alguna d’aquestes sancions depenent de les circumstancies de cada cas i de la decisió del responsable del sancionat.
- Amonestació privada.
- Amonestació escrita que es conservarà dins el Club. En cas de menors d’edat, es farà arribar una còpia als pares/mares o tutors.
- Realització de treballs per poder reparar la falta comesa o per contribuir a la millora de les activitats del Club.
- Suspensió de la pràctica de l’esport durant un període no superior a una setmana.

Per infraccions greus: Es podran aplicar alguna d’aquestes sancions depenent de les circumstàncies de cada cas i de la decisió del responsable del sancionat o de la Junta.
Advertència escrita, en cas de continues faltes d’assistència injustificades. S’inclourà un informe detallat de les faltes.
- Realització de treballs per poder reparar la falta comesa o per contribuir a la millora de les activitats del Club que no podrà excedir el mes.
- Suspensió de la pràctica de l’esport durant un període entre 1 i 30 dies.

Per infraccions molt greus: S’aplicarà aquesta sanció negociant la durada entre els membres del Comitè de Disciplina.
- Suspensió de la pràctica de l’esport durant un període de més de 30 dies i una temporada sencera.

Procediment en cas de sancions molt greus:
- El Comitè de Disciplina designarà a un representant de la Junta i no pertanyent al mateix Comitè, que cercarà la informació necessària abans d’escriure un informe sobre el cas. Així es convocarà el sancionat per escoltar-lo (si es menor d’edat també el convocarà al seu tutor legal) així com l’entrenador/a, el delegat/a de l’equip i si calgués a alguna altra persona implicada.
- El Comitè de Disciplina es reunirà en el termini de 7 dies naturals on es prendrà una decisió.
- En el moment de la decisió de la resolució es disposaran de 3 dies naturals per comunicar aquesta a l’implicat/da.
- L’esportista o els seus tutors legals poden recórrer la decisió del Comitè de Disciplina si es creu que la resolució no ha estat objectiva. Es farà durant el transcurs de la següent reunió ordinària de la Junta Directiva del Club. La presentació d’un recurs no eximeix que ,cautelarment, es pugui iniciar el compliment de la sanció si així ho considera el Comitè per raons d’ordre.

La Junta
Caldes de Malavella, 22 d’agost de 2015